Oprema

Projektne znanstvene aktivnosti provodit će se u Laboratoriju za proteomiku ERA Chair FP7 projekta ,,VetMedZg'', osnovanom sredstvima Europske komisije. U Laboratoriju za proteomiku nalazi se oprema za genomska i proteomska istraživanja, kao što su oprema za izolaciju DNA, RNA i proteina, uzgoj staničnih kultura, PCR i RT-PCR, proizvodnju rekombinantnih proteina, 1- i 2-dimenzionalnu elektroforezu, Western blot, pripremu uzoraka za proteomske analize te identifikaciju i kvantifikaciju proteina pomoću masenog spektrometra spregnutog s tekućinskom kromatografijom (LC-MS/MS). Prostori za pripremu uzoraka opremljeni su s inkubatorima, stolnim mini centrifugama, pH metrom, magnetskom miješalicom, vorteks miješalicama, a postojeća oprema za potrebe uzgoja staničnih kultura su sigurnosni kabineti TopAir 1.2 i Aura mini laminarni kabineti (Bioair), CO2 inkubator (Memmert), digitalni inkubator (WIG-32, Witeg) i autoklav, koji su potrebni za osiguranje sterilnih uvjeta i proizvodnju rekombinantnih proteina. Radni prostor opremljen je sonikatorom za elizu stanica te purifikaciju i izolaciju proteina (afinitetna kromatografija, gel filtracija), kao i ostalom opremom za molekularne analize kao što je Nanodrop, uređaj za izoelektrično fokusiranje u otopini, SDS-PAGE, sustav za Western blot, vakuum centrifuga (SpeedVac), centrifuga s hlađenjem, -80⁰C ledenica s CO2 rezervom, ultrasonični sustavi, itd. U prostoru za rad s nukleinskim kiselinama nalaze se PikoReal Real-Time i Piko-96 well PCR (oba Thermo), te Odyssey FC (LI-COR), uređaj za fotodokumentaciju i slikovnu analizu. U prostoru za masenu spektrometriju nalazi se maseni spektrometar Q Exactive Plus Orbitrap LC-MS/MS (Thermo Scientific).  Proteomski rezultati dobiveni pomoću LCMS/MS-a analiziraju se korištenjem postojećih kompjuterskih programa (Proteome Discoverer, Cytoscape). U Zavodu za prehranu i dijetetiku Veterinarskog fakulteta koristit će se plinski kromatograf Shimatzu 2010 s masenim spektrometrom GC-MS-QP2010 Ultra.

 

Radionice..

Predavanja

Konferencije

Ovaj projekt financiran je kroz Europske strukturne i investicijske fondove u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija te dijelom kroz Europski fond za regionalni razvoj