Doktorandi

Razvoj istraživačkih karijera mladih istraživača.

Tijekom projekta predviđa se uključiti u istraživački tim jednog mladog istraživača - doktoranda polaznika doktorskog studija - prirodnih znanosti - kemičara koji će imati obvezu upisa doktorskog studija Kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom trajanja projekta doktorand će morati stjecati znanje potrebno za rad s masenom spektrometrijom (LC-MS / MS) u području proteomike i metabolomike. Znanje o proteomici doktorand će stjecati u Laboratoriju za proteomiku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a najsuvremenije znanje o metabolomici stjecat će s istraživačima na  Glasgow Polyomics,  Sveučilišta u Glasgowu, Fakultet  Medicinskih Veterinarskih i bioloških znanosti, Glasgow, UK, dva puta u trajanju od mjesec dana svaki puta, najmanje. Predviđeno je sudjelovanje u ljetnim školama - seminar za stjecanje novih znanja o metabolomu (dva puta tijekom trajanja projekta). Također, mladi doktorand biti će obavezan predstaviti rezultate svojeg istraživanja minimalno dva puta godišnje - na međunarodnom kongresu i na domaćem kongresu.

IVANA RUBIĆ, mag. chem. CV

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (Ugovor br: IP-2018-01-8324)