Ciljevi

Glavni cilj projekta je otkriti nove biomarkere bolesti bubrega i srca u pasa, što bi trebalo rezultirati mnogo točnijom i adekvatnijom dijagnozom, prognozom i praćenjem ovih bolesti u pasa. 

Specifični ciljevi projekta su:

(1) usporediti metabolom seruma klinički zdravih pasa sa metabolomom pasa s dijagnozom iDCM;

(2) usporediti opći/ciljani metabolomski profil seruma i urina klinički zdravih pasa s općim/ciljanim metabolomskim profilom seruma i urina pasa s dijagnosticiranom nekompliciranom i kompliciranom babeziozom; 

(3) učiniti opći/ciljani metabolomski profil seruma i urina pasa s nekompliciranom i kompliciranom babeziozom prije terapije s ImizolomR te poslije terapije da bi identificirali nove dijagnostičke i prognostičke biomarkere akutne ozljede bubrega u pasa;

(4) upotrijebiti rezultate metabolomske analize dobivene pri analizi seruma i urina pasa u proučavanih bolesti u cilju praćenja terapijskog odgovora, optimiziranja liječenja, u cilju odabira najadekvatnije terapije;

(5) proširiti spoznaje o signalnim putevima da bi što bolje mogli razjasniti patogenezu proučavanjih bolesti;

(6) metabolomskim pristupom osigurati velik broj novih informacija s obzirom na metabolite povezane s bolestima srca i bubrega;

(7) identificirati moguće nove  terapijske ciljeve proučavanih bolesti;

(8) poboljšati liječenje individualnog pacijenta na temelju metabolomskog nalaza, što će rezultirati poboljšanom skrbi o pacijentu;

(9) uvesti nove biomarkere u redovitu upotrebu u veterinarskoj kliničkoj medicine;

(10) proširiti inovativnu tehnologiju na Veterinarskom fakultetu te uvesti metabolomiku u veterinarsku medicine u Hrvatskoj;

(11)  povećati znanstveni potencijal i vještine istraživača u specifičnom polju molekularne veterinarske medicine, i time olakšati uključivanje veterinarske molekularne znanosti u ERA.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (Ugovor br: IP-2018-01-8324)