Program treninga

MANNA konzorcij omogućava 11 trogodišnjih doktorskih programa, pod nadzorom dva partnerska korisnika u dvije različite zemlje i neakademskih supervizora za obuku. Svaki istraživački projekt, koji je u svojoj konačnoj verziji odobrio Nadzorni odbor za obuku, uključivat će razdoblje mobilnosti od najmanje jedne godine u instituciji ko-supervizora, u skladu s njihovim individualnim planom karijere. Koncept MANNA je izložiti doktorande međunarodnom, intersektorskom i interdisciplinarnom okruženju, s ciljem da poboljšaju perspektivu za svoje karijere u javnom i u privatnom sektoru. Svaki projekt ima industrijsku pozadinu i povezan je s industrijskom proizvodnjom ili periodom provedbe.

Regulative o doktoratu predviđaju da će svaki doktorand ostvariti ukupno 180 ECTS-a te će imati individualni plan karijere koji će zajednički izraditi doktorand i njegov / njezin nadzorni tim. Kurikulum doktorskog programa MANNA uključuje program obuke koji ima za cilj svakom doktorandu pružiti stjecanje sljedećih vještina:

Osnovne istraživačke vještine bit će stečene originalnim istraživačkim projektima, navedenim u provedbenom dijelu, i integriranim u istraživačke radne pakete MANNA.
Napredne istraživačke vještine će se osigurati lokalnim treningom specifičnim za svaki projekt i program doktorata, a usavršit će se i industrijskim treningom i iskustvom tijekom rada doktoranada u suradnji s industrijskim partnerima.
Prenosive (soft skills) vještine također će se steći pomoću umreženog i lokalnog treninga, a uključivat će poduzetničko razmišljanje i strateško planiranje, aktivno sudjelovanje u nastavi (predavanje, seminare, vježbe, rad u laboratoriju).

 

Projekt financira Europska unija u okviru programa Obzor 2020 - istraživanje i inovacije - H2020-MSCA- ITN-2017- EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (European Joint Doctorate) - Ugovor br: 765423